Polityka prywatności

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Informacje ogólne

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące sposobu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania Państwa danych osobowych, podstawy prawnej przetwarzania oraz przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

Administratorem Państwa danych osobowych (w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Pułról, ul. Armii Krajowej 1 lok. 6, 62-400 Słupca, NIP: 6671755131, REGON: 387186861, zwana dalej „Administratorem”.

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).


2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy:

– uzyskaliśmy Państwa uprzednią zgodę,

– jest to niezbędne dla zawarcia umowy, podjęcia działań przed zawarciem umowy lub realizacji umowy,

– przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków
prawnych,

– przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów
Administratora lub strony trzeciej, jeżeli wobec tych interesów nadrzędnego
charakteru nie mają interesy lub prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.


3. Kategorie przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przez nas przetwarzane w zakresie wskazanym w Polityce prywatności – w stosunku do:

a) Użytkowników strony internetowej – w zakresie imienia, nazwiska i adresu poczty
elektronicznej,

b) Klientów –  w zakresie wynikającym z indywidualnych uzgodnień, niezbędnym do świadczenia przez nas usługi prawnej. W ramach łączącej strony umowy możemy przetwarzać również dane wrażliwe (tj. szczególne kategorie danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a RODO),

c) Kontrahentów – w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej strony umowy, tj.
imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu i adres poczty elektronicznej, a także dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.


4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być wyrażona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mogą ją Państwo odwołać w dowolnej chwili w sposób równie łatwy, jak została ona wyrażona.


5. Cele przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe osób, które odwiedzają naszą stronę internetową i korzystają z dostępnych na niej funkcjonalności. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług prawnych, marketingu naszych usług, dokonywania rozliczeń finansowych, windykacji i archiwizacji oraz dla celów statystycznych.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

 

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej oraz osób korzystających z formularza kontaktowego w celu obsługi dokonanego zapytania i udzielenia odpowiedzi. Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do podjęcia i obsługi kontaktu. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przetwarzamy dane osobowe Kontrahentów w celu realizacji zawartych umów cywilnoprawnych. Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy do momentu zakończenia współpracy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.

Możemy gromadzić dane osobowe z mediów społecznościowych, takich jak portal Facebook, w zakresie danych dotyczących Państwa działań na tych portalach, np. aktywności na profilu Administratora. Przekazywanie danych odbywa się automatycznie, w oparciu o umowy lub regulaminy portali.


6. Udostępnianie danych osobowych

Możemy przekazywać dane osobowe osobom trzecim, aby realizować cele wymienione w punkcie 5 w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań przez nas zleconych, jeżeli wymaga od nas tego przepis prawa lub jeżeli dysponujemy np. Państwa zgodą na przekazanie tych danych innemu podmiotowi. W tym celu Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

a) podmiotom świadczącym usługi hostingu systemów,

b) podmiotom świadczącym obsługę księgową,

c) podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów,

d) podmiotom świadczącym usługi prawne, analityczne i marketingowe,

e) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

f) bankom w zakresie realizacji płatności,

g) organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe, poza celami wskazanymi w niniejszej polityce prywatności, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.


7. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane.

a) prawo do cofnięcia zgody

W każdym czasie mają Państwo prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody na przetwarzanie  danych osobowych bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego celu przetwarzania, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Cofnięcie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że Państwa dane nie będą przez nas przetwarzane. Cofnięcie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, ale może uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas działań na Państwa rzecz lub korzystanie z naszych funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Państwa zgodą (art. 7 ust. 3 RODO).

b) prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, zarówno w całości jak i we wskazanym zakresie, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Jeżeli nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy dane, co do których wniesiono sprzeciw (art. 21 RODO).

c) prawo do usunięcia danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym”

W każdym czasie mają Państwo prawo zażądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że Państwa dane nie będą przez nas przetwarzane.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia Państwa danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe, gdy istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania tych danych lub jeżeli jest to niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych, które zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

W każdym czasie mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).

e) prawo dostępu do danych osobowych

W każdej chwili mogą Państwo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeśli tak, mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do nich oraz informacji o: celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu, prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych osobowych oraz informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Mają Państwo również prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych (art. 15 RODO).

f) prawo do sprostowania danych osobowych

Mają Państwo prawo do żądania od nas sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe, oraz ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne (art. 16 RODO).

g) prawo do przenoszenia danych
osobowych

Mają Państwo prawo otrzymać dostarczone dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe (art. 20 RODO).

h) prawo do wniesienia skargi

Mogą Państwo zgłaszać do nas zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień. Mamy obowiązek poinformować Państwa o podjętych przez nas działaniach nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań.

W razie uznania, że doszło do naruszenia Państwa prawa do ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


8.  Kontakt z Administratorem w sprawie danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami, wysyłając e-mail na adres kancelaria@pulrol.pl

9. Pliki cookies

Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej iprzeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu użytkownika strony internetowej oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej i administrator serwera.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

-dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony
internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Pliki cookies nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych
identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.


10. Postanowienia końcowe.
Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej polityki prywatności zostaną opublikowane na stronie internetowej Administratora.