Zabezpieczenie roszczenia w sprawie kredytu frankowego

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać uzyskania zabezpieczenia. Głównym celem postępowania zabezpieczającego jest udzielenie tymczasowej ochrony prawnej stronom lub uczestnikom postępowania, wskutek zabezpieczenia ich roszczeń na czas trwania procesu.

Podstawami udzielenia zabezpieczenia są uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągniecie celu postępowania w sprawie.

  1. Czym jest zabezpieczenie roszczenia w sprawach frankowych? Czy można uchylić się od obowiązku spłacania rat kredytu frankowego jeszcze przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego?

Zabezpieczenie roszczenia w sprawach frankowych najczęściej polega na tym, iż sąd po rozpatrzeniu wniosku strony, może orzec o zawieszeniu obowiązku spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie.

Biorąc pod uwagę fakt, że postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia są wykonalne z chwilą ich wydania (bez względu na ewentualne zażalenie strony przeciwnej), strona uprawniona już z chwilą wydania przez sąd postanowienia zabezpieczającego może zaniechać uiszczania rat kredytu do czasu prawomocnego zakończenia procesu sądowego.

2. Jak uzyskać zabezpieczenie roszczenia? Ile kosztuje wniosek o udzielenie zabezpieczenia?

Sąd może udzielić zabezpieczenia roszczenia w toku procesu frankowego jedynie na wniosek strony. Strona może zamieścić wniosek o udzielenie zabezpieczenia w pozwie, jak również złożyć taki wniosek w toku procesu sądowego. Strona musi uprawdopodobnić żądanie wniosku zasadnością powództwa, a więc np. abuzywnością klauzuli indeksacyjnej, naruszeniem przez umowę zasad współżycia społecznego czy prawa. W art. 755 Kodeksu postępowania cywilnego ustawodawca wyróżnił katalog dostępnych zabezpieczeń roszczeń niepieniężnych. Strona można wnosić o zabezpieczenie powództwa frankowego przez któryś ze sposobów przewidzianych w tym przepisie. Jednym z takich sposobów jest zaniechanie czynności przez dłużnika, np. przez:

– wstrzymanie obowiązku dokonywania przez kredytobiorcę spłaty kolejnych rat kredytowych;

– zakazanie bankom wypowiadania umów z powodu zaniechania spłaty rat kredytu i stawiania kredytu w stan wymagalności oraz przekazywania informacji o niespłacaniu kredytu do odpowiedniego rejestru.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożony wraz z pozwem nie podlega dodatkowej opłacie. Jeżeli strona składa wniosek o udzielenie zabezpieczenia przed wytoczeniem powództwa lub w toku procesu sądowego,  obowiązana jest uiścić opłatę sądową w wysokości 100 zł.